Kapittel van Sint Servaas

Het Kapittel van Sint Servaas was een college van wereldlijke geestelijken, dat vanaf de vroege middeleeuwen tot aan het einde van het Ancien Régime verbonden was aan de Sint Servaasbasiliek te Maastricht met daarin de crypte van het graf van Sint Servaas (+384). Het seculiere kapittel beleefde zijn grootste bloeitijd tijdens de hoge middeleeuwen, maar bleef ook daarna, tot aan de opheffing in 1797, de machtigste en rijkste geestelijke instelling in Maastricht en omgeving. Het kapittel werd op 12 oktober 2023 heropgericht.

De missie van het Kapittel van Sint Servaas is om de historische en culturele erfenis van het Kapittel en de Sint-Servaasbasiliek te bewaren, te promoten en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit houdt in dat wij ons inzetten voor het behoud van het onroerende erfgoed, het bevorderen van onderwijs en onderzoek naar de Rooms-Katholieke geschiedenis van Maastricht, en het versterken van de band tussen mede-christenen en gemeenschap, cultuur en religie. Wij streven ernaar om deze unieke erfenis levend te houden als een bron van inspiratie, educatie en verbinding voor zowel de lokale gemeenschap als bezoekers van verre.

Onze visie is om een dynamisch centrum te zijn voor culturele, educatieve en spirituele activiteiten, verankerd in de rijke geschiedenis van het Kapittel van Sint Servaas. Door het (mede) exploiteren van een breed scala aan faciliteiten, waaronder een museum, een kunstgalerie, een experience center, en het organiseren van evenementen, excursies en rondleidingen, beogen wij een levendige ontmoetingsplaats te creëren op het Henric van Veldekeplein nummer 29. Wij zullen innovatieve manieren implementeren om ons erfgoed te delen en te vieren, met inachtneming van de tradities die ons fundament vormen. Door samenwerking met andere organisaties en instanties, en door het stimuleren van kunstbevordering en vriendenkringen, streven wij ernaar om de missie van het Kapittel te vervullen en een brug te slaan tussen het verleden, het heden en de toekomst. In nauwe samenwerking, daar waar mogelijk, met alle aanwonenden, organisaties en instanties, op en rond het Henric van Veldekeplein, met name de kerkbesturen van de Sint Servaas Parochie, de St Jan, het Bestuur Schatkamer Sint Servaas, het Bestuur van de “Sisters of Charity of St. Charles Boromeo”, Zusters onder de Bogen.


The mission of the Chapter of Saint Servatius is to preserve, promote, and make accessible the historical and cultural legacy of the Chapter and the Saint Servatius Basilica to a broad audience. This involves our commitment to the conservation of tangible heritage, the promotion of education and research into the Roman Catholic history of Maastricht, and strengthening the bond between fellow Christians and the community, culture, and religion. We aim to keep this unique legacy alive as a source of inspiration, education, and connection for both the local community and visitors from afar.

Our vision is to be a dynamic center for cultural, educational, and spiritual activities, anchored in the rich history of the Chapter of Saint Servatius. By (co-)operating a wide range of facilities, including a museum, an art gallery, an experience center, and organizing events, excursions, and tours, we aim to create a vibrant meeting place at Henric van Veldekeplein 29. We will implement innovative ways to share and celebrate our heritage, respecting the traditions that form our foundation. By collaborating with other organizations and institutions, and by encouraging the promotion of art and friends’ groups, we strive to fulfill the mission of the Chapter and bridge the past, present, and future. In close cooperation, wherever possible, with all residents, organizations, and institutions, on and around Henric van Veldekeplein, especially the church boards of the Saint Servatius Parish, Saint John, the Board of the Saint Servatius Treasure Chamber, the Board of the “Sisters of Charity of St. Charles Boromeo”, Zusters onder de Bogen.

OPEN PART 1 from 800 – 1460
OPEN PART 2 from 1460 – 1795

De verzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht.

Auteur Doppler, P. Jaar van uitgave 1930-1935. Delen 1 en 2. In de vorm van regesten, korte samenvattingen van alle beschikbare documenten van Kapittel)

OPEN DOCUMENT

Please enjoy reading the Charters and Correspondences of The Chapter of Saint Servatius from 800-1795.

Described in the form of “Regest”. Unfortunately in Dutch language but nevertheless interesting for you, I hope.

Het stadspaleis van de hoogproost van het Kapittel van Sint Servaas

Het Henric van Veldekeplein, gelegen in het centrum van Maastricht, is een plein met een rijke geschiedenis. Dit gebied was lange tijd eigendom van het Kapittel van Sint Servaas. Op het plein bevinden zich twee belangrijke middeleeuwse kerken: de Sint Servaasbasiliek en de Sint Janskerk. Tussen deze twee kerken bevindt zich een smal straatje genaamd Het Vagevuur. Rondom het Henric van Veldekeplein staan verschillende kanunnikenhuizen, waarvan er zeven de status van rijksmonument hebben. Het meest imposante is de proostenwoning op nummer 29, ook wel bekend als het paleis van de hoogproost van het Kapittel van Sint Servaas. Dit stadspaleis heeft een indeling vergelijkbaar met een Frans hôtel particulier en fungeerde als de residentie van de proost van het Kapittel van Sint Servaas vanaf ongeveer 1750. De gevels van het hoofdgebouw zijn rijkelijk versierd met rococo ornamenten in de stijl van Lodewijk XV, terwijl de beide zijvleugels uit de 19e eeuw stammen.


Door een van de fotovlakken aan te klikken krijgt u toegang tot o.a. Bibliotheque Nationale de France in Parijs. Waar alle overgebleven documenten, die bij dit Paleis van de Hoogproost van het Kapittel van Sint Servaas horen, te vinden zijn en digitaal zijn te bekijken.

Contactgevens

Secretariaat:
Hoogproost van het Kapittel van Sint Servaas
Email: info@kapittelvansintservaas.nl

Kapittel van Sint Servaas BV
Henric van Veldekeplein 29
NL-6211 TG Maastricht-EU